Dorothea Lange

© eion 3© eion 3© eion 3

Sharecropper family

© Dorothea Lange

Legals

eion