Dorothea Lange

© eion 3© eion 3© eion 3

Mrs. Wardlow bakes her bread

© Dorothea Lange

Legals

eion