Dorothea Lange

© eion 3© eion 3© eion 3

Sharecropper boy

© Dorothea Lange

Legals

eion