Dorothea Lange

© eion 3© eion 3© eion 3

Bean thresher

© Dorothea Lange

Legals

eion