Dorothea Lange

© eion 3© eion 3© eion 3

The potato shed

© Dorothea Lange

Legals

eion